Beleidsplan

Inleiding


Stichting Steunt-je heeft een relatief lange aanloopfase achter de rug na de oprichting in 2018. Nadat de stichting notarieel werd vastgelegd is er tijd nodig geweest om zowel logistiek als procesmatig de fundering aan te leggen om de stichting van start te kunnen laten gaan. In deze fase is het bestuur uitgebreid met een ervaringsdeskundige waarmee alle posities binnen het bestuur ingevuld zijn. Er zijn nu vier bestuursleden die allen op vrijwillige basis deelnemen. Daarnaast is er in deze fase gewerkt aan het opzetten van de website, waarin zowel aanvragers als donateurs informatie kunnen vinden over de stichting. Een logo is ontwikkeld waarmee de stichting haar public relation wil vergroten. De stichting is nog nauwelijks in beeld en middels website en logo zal ze de komende tijd werken aan herkenbaarheid en bereikbaarheid. Er is een postadres: Postbus 1549,  9701 BM Groningen en een website: www.steunt-je.nl


Doelstelling Stichting Steunt-je


Stichting Steunt-je is in het leven geroepen om individueel of groepsmatig financiële ondersteuning te bieden aan mensen die na een periode van psychische problemen, werken aan herstel en participatie. Een aanvraag is bedoeld om hen te ondersteunen om activiteiten op te pakken, waarvoor niet op een andere wijze een financiële vergoeding te verkrijgen is. Hiertoe worden donateurs geworven en kunnen aanvragers via de website een aanvraag indienen.


Stichting Steunt-je voldoet aan de ANBI-status, dat wil zeggen dat minimaal 90% van haar activiteiten voldoen aan een maatschappelijk belang. Hierover dient verantwoording te worden afgelegd, welke zal plaatsvinden middels een jaarverslag, financiële verantwoording en beleidsplan. 


Komende activiteiten


De Stichting zal zich het komende jaar richten op:

  1. toegankelijkheid van de website en operationeel maken ervan. De website is inmiddels klaar om in gebruik te nemen en het jaarverslag en beleidsplan zullen hierop binnenkort terug te vinden zijn. Één van de bestuursleden zal de website beheren. 
  2. werken aan bekendheid via eigen netwerk van bestuursleden en via de daartoe geëigende media- en digitale kanalen waaronder LinkedIn, Facebook en Instagram. 
  3. werven donateurs.
  4. aanvragen beoordelen. Hiertoe dienen criteria door bestuursleden aangescherpt te worden op basis van ervaringen met aanvragen en op basis van de nu geldende uitgangspunten zoals deze te vinden zijn op de website.  
  5. verantwoording afleggen, inhoudelijk en financieel, middels jaarverslag en vaststellen beleidsplan

april 2021